Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

TrajectConsult Groep B.V.
Mgr van Oorschotstraat 13, 5473 AX Heeswijk-Dinther

Hierna te noemen: TrajectConsult

TrajectConsult is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1361233.

Het gebruik van persoonsgegevens door TrajectConsult
TrajectConsult verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld uw werkgever.

Persoonsgegevens
TrajectConsult verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (uitsluitend tbv UWV-trajecten)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden
TrajectConsult verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Kwaliteitsdoeleinden;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat TrajectConsult hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan TrajectConsult persoonsgegevens uitwisselen. TrajectConsult kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer TrajectConsult aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Traject Consult zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt met als uitzondering Google Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
TrajectConsult zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat TrajectConsult zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft TrajectConsult passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Zie hiervoor ook ons Cookiestatement.

Uw rechten
U heeft het recht om TrajectConsult een verzoek te doen inzake de rechte van betrokkene. Zo kunt u vragen om inzage in uw persoonsgegevens, gebruik maken van uw recht op vergetelheid, heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, recht op beperking van de verwerking van uw gegevens of het recht op correctie van uw gegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Een verzoek inzake de rechten van betrokkene wordt altijd voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming.
Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek. Denk daarbij aan de situatie waarin een bewaartermijn zich tegen vernietiging verzet. Daarnaast kunnen wij uw verzoek weigeren indien u misbruik maakt van uw rechten..

Functionaris Gegevensbescherming
TrajectConsult heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens óf over deze Privacyverklaring kunt u sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

TrajectConsult, t.a.v. de heer K. Vunderink
Mgr van Oorschotstraat 13, 5473 AX Heeswijk-Dinther, info@trajectconsult.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u bij indiening van uw verzoek u te identificeren. Indien identificatie niet via een minder ingrijpende wijze mogelijk is kunnen wij u vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TrajectConsult, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door TrajectConsult, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op de website van TrajectConsult.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-1-2021

TrajectConsult kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.