TRAJECTCONSULT GROEP STREEFT ERNAAR OM U ZO SNEL EN GOED MOGELIJK VAN DIENST TE ZIJN. INDIEN ONZE DIENSTVERLENING NIET NAAR WENS VERLOOPT, DAN HOREN WIJ DIT GRAAG. EEN KLACHT KAN BETREKKING HEBBEN OP ONZE DIENSTVERLENING, MAAR OOK OP BIJV. ONZE WERKWIJZE.  SAMEN MET U ZOEKEN WIJ NAAR EEN OPLOSSING.

Werkwijze
Maak uw klacht kenbaar via één van de onderstaande kanalen. Binnen 3 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. De verantwoordelijke persoon (doorgaans een MT-lid) zal binnen 7 werkdagen contact met u opnemen om de klacht telefonisch te bespreken of u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na afloop ontvangt u te allen tijde een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. TrajectConsult Groep B.V. streeft er naar uw klacht binnen 30 werkdagen af te handelen.

Klacht indienen
Wanneer u een klacht heeft kunt u dat op verschillende manieren kenbaar maken:

 1. Door u klacht te mailen naar Info@trajectconsult.nl. Het servicebureau zal de klacht vervolgens oppakken;
 2.  Door te bellen met ons algemene nummer: 088-0707800. Het servicebureau zal de klacht telefonisch met
  u doornemen en dit intern doorsturen.
 3. Door schriftelijk uw klacht te adresseren aan TrajectConsult Groep B.V., Mgr. Van Oorschotstraat 13
  5473 AX Heeswijk Dinther. T.a.v. Klachten administratie.

Klachten over persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door TrajectConsult Groep B.V.. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat TrajectConsult Groep B.V. niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan u klacht naar info@trajectconsult.nl.

Bij een klacht met betrekking tot persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

 • Klachten m.b.t. persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand
  afgehandeld;
 • TrajectConsult Groep B.V. is bij een (privacy gerelateerde) klacht verplicht om haar Functionaris
  Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen;
 • Indien de klacht niet naar tevredenheid van Betrokkene kan worden opgelost door Traject Consult
  Groep B.V., dan kan Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen.

U kunt uw privacy gerelateerde klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Oneens met afhandeling
Wanneer u het ondanks alle goede intenties niet eens bent met de afhandeling van uw klacht heeft u de mogelijkheid om, indien uw klacht betrekking heeft op de uitvoering van trajecten in het kader van mobiliteit of re-integratie, uw klacht in te dienen bij de klachtenlijn en het College van Arbitrage van Blik op Werk.
Voor meer info verwijzen we u naar www.blikopwerk.nl/over-blik-op-werk/klachtenprocedure
In overige gevallen kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van Oval via de Geschillenregeling Arbodienstverlening.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.oval.nl/over-oval/klachtenregeling
Gewijzigd en vastgesteld d.d. 8-2-2021